ตารางรายการที่ 7
รายละเอียดแสดงรายการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ประจำเดือน  ตุลาคม 2556
นายชัย มณีวรรณ         3319900194308 - 006-3081903645
รายการรับ
เงินเดือน/บำนาญ 24,967.80
บำนาญพิเศษ 0.00
สปช25% 0.00
บทช. 0.00
ชคบ. 0.00
ชรบ. 0.00
ตกเบิก 0.00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รวมรับ 24,967.80
รายการจ่าย
ภาษี 0.00 ธอส.
เบิกหักฯ 0.00 (ลดยอด)สหกรณ์
หักกู้บำเหน็จ 0.00 (ลดยอด)ชพค
เงินเดือนหลังหักภาษี 24,967.80 (ลดยอด)ชพส
สหกรณ์ 750.00 (ลดยอด)ชพค(ย้อน)
ชพค 473.00 (ลดยอด)ชพส(ย้อน)
ชพส 254.00 (ลดยอด)สามัญ
ชพค(ย้อน) ลดยอด(ธอส)
ชพส(ย้อน) ลดยอด บุรีรัมย์
สามัญ ลดยอด ลำปลายมาศ
อส บุรีรัมย์ ลดยอด นางรอง
อส ลำปลายมาศ ลดยอด หนองกี่
อส นางรอง ลอยอด พุทไธสง
อส หนองกี่ ลดยอด กระสัง
อส พุทไธสง ลดยอด ประโคนชัย
อส กระสัง ลดยอด สตึก
อส ประโคนชัย ลดยอด ย่อยทวีกิจ
อส สตึก ลดกลาง
อส ย่อยทวีกิจ    
รวมจ่าย 1,477.00
คงเหลือ  23,490.80 ( สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์ )